1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Martin Zvarík, se sídlem Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava, identifikační číslo: 76239063, zapsané na MěÚ v Ostravě upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zvarik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nebo službách (dále jen "zboží"), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bankovním převodem na účet: 2001135942/2010


4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1. V případě, že předmětem koupě jsou PHP skripty nebo PHP knihovny, tak kupující souhlasí s tím, že je bude používat výhradně pro vlastní potřebu pro maximálně 5 webů (není-li dohodnuto jinak), a že zdrojové kódy nebudou veřejně přístupné dalším lidem a nebude je dále šířit bez výslovného vědomí a souhlasu autora (tedy prodávajícího). Další šíření ve formě prodeje a nebo volného sdílení je v rozporu s autorskými právy.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Předmětem prodeje jsou webové služby (zejména programování). Objednávky jsou proto k povaze činnosti podnikání (duševní majetek apod.) závazné a po jejich uhrazení a uskutečnění již nelze od smlouvy odstoupit.


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU 2016/679 (GDPR).

6.2. Vyplněním kontaktních údajů na formulářích na www.zvarik.cz kupující souhlasí s obchodními podmínkami a s tím, aby Martin Zvarík (IČO: 76239063) v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) zpracoval poskytnuté údaje a beru na vědomí, že může být zpětně kontaktován. Odvolat souhlas může zasláním písemného oznámení na adresu mzvarik@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 732 848 164.