1. OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Martin Zvarík, so sídlom Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava, identifikačné číslo: 76239063, zapísané na MeÚ v Ostrave upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. /2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zvarik.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia služieb umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tejto služby. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare alebo službách (ďalej len "tovar"), a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu bankovým prevodom na účet: CZ9620100000002901135956


4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

4.1. V prípade, že predmetom kúpy sú PHP skripty alebo PHP knižnice, tak kupujúci súhlasí s tým, že ich bude používať výhradne pre vlastnú potrebu pre maximálne 5 webov (ak nie je dohodnuté inak), a že zdrojové kódy nebudú verejne prístupné ďalším ľuďom a nebude je ďalej šíriť bez výslovného vedomia a súhlasu autora (teda predávajúceho). Ďalšie šírenie vo forme predaja alebo voľného zdieľania je v rozpore s autorskými právami.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Predmetom predaja sú webové služby (najmä programovanie). Objednávky sú preto k povahe činnosti podnikania (duševný majetok a pod.) záväzné a po ich uhradení a uskutočnení už nemožno od zmluvy odstúpiť.


6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a nariadením EÚ 2016/679 (GDPR).

6.2. Vyplnením kontaktných údajov na formulároch na www.zvarik.sk kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami as tým, aby Martin Zvarík (IČO: 76239063) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov av súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spracoval poskytnuté údaje a beriem na vedomie, že môže byť spätne kontaktovaný. Odvolať súhlas môže zaslaním písomného oznámenia na adresu mzvarik@gmail.com alebo telefonicky na čísle +420 732 848 164.